Politika spoločnosti

Politika spoločnosti vyplýva z celkových strategických zámerov spoločnosti, ktoré sú orientované na plnenie požiadaviek zákazníkov, vysokú kvalitatívnu úroveň stavebných prác, ochranu životného prostredia a dodržiavanie zásad BOZP a PO.

1. Spokojnosť  zákazníkov je zárukou dlhodobej úspešnosti spoločnosti.

2. Každý pracovník spoločnosti sa podieľa na zabezpečovaní kvality procesov a produktov.

3. Manažérsky systém je udržiavaný a zlepšovaný za účasti všetkých pracovníkov spoločnosti.

4. Odborná spôsobilosť  pracovníkov je nevyhnutnou podmienkou na vykonávanie činností v súlade s požiadavkami na kvalitu, ochranu životného prostredia a  BOZPO a PO.

5. Dodržiavanie požiadaviek právnych predpisov vrátane oblasti životného prostredia a BOZP PO vzťahujúcich sa na naše činnosti a produkty je predpokladom bezproblémového fungovania spoločnosti.

6. Znižovanie vplyvov na životné prostredie je prínosom spoločnosti pre budúce generácie, hlavne prevenciou znečisťovania, znižovaním spotreby energií a produkcie odpadov.

7. Dodržiavanie zásad BOZP a PO prináša prevenciu pred úrazmi a poškodením zdravia.

8. Subdodávatelia sú riadení tak, aby boli maximálne zapojení do našich procesov a aplikovali zásady nášho manažérskeho systému s ohľadom na kvalitu, ochranu životného prostredia a dodržiavanie zásad BOZP a PO.

Riaditeľ spoločnosti týmto zaväzuje všetkých pracovníkov spoločnosti k dodržiavaniu zásad a postupov definovaných v interných predpisoch spoločnosti.

V Košiciach: 10.02.2014

Kontaktujte nás:

Ak chcete využiť  naše služby alebo máte otázku, odošlite nám nasledujúci kontaktný formulár.

Vaše meno

Váš email

Váš telefón

Predmet

Vaša správa